ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գյուտ — N3423A — Համակցված ազդեցության կակաբորբոքային քսուք

Գյուտ — N3423A — Համակցված ազդեցության կակաբորբոքային քսուք՝ բացել հղումը

Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես` համակցված ազդեցության հակաբորբոքային քսուքներին:
Համակցված ազդեցության քսուքը ներառում է հազերվարդի, կարմիր կծու տաքդեղի, սպանդի սպիրտային լուծույթներ և ակնամոմի ու դիմեքսիդին 1։5 հարաբերակցությամբ վերցված լուծույթ, բաղադրամասերի  հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. հազերվարդի սպիրտային լուծույթ՝ 5․5-7․0, կարմիր կծու տաքդեղի սպիրտային լուծույթ՝ 5․5-7․0, սպանդի սպիրտային լուծույթ՝ 5․5-7․0, ակնամոմի և դիմեքսիդին 1։5 հարաբերակցությամբ վերցված լուծույթ՝ մնացածը:
Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության հակաբորբոքային քսուքների տեսականին:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Գագիկ Ներսիսյան (AM)
Անի Միքայելյան (AM)
Նանար Ավանեսյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

3423

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20200080

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2020-09-07

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2020-12-16

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61K9/00, A61K35/00