ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Օգտակար մոդել N563U — Խնամքի մաշկի միջոց

54) Գյուտի (օգտակար մոդելի) անվանումը

Մաշկի խնամքի միջոց այստեղ

(56) Տեղեկատվության աղբյուրներ

ՀՀ արտոնագիր 551, A61K9/00, 2019թ.

(57) Գյուտի (օգտակար մոդելի) ռեֆերատը

Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմետոլոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ երիտասարդացնող խնամքի միջոցներին: Մաշկի խնամքի միջոցը ներառում է վազելին, սպերմացետ, կակաոյի յուղ, օսլա, մեղրամոմ, կաթնափուշի սերմնայուղ և նռան կորիզի յուղ, բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.  %).  սպերմացետ` 7,0-12,0,  կակաոյի յուղ` 4,0-7,0  օսլա` 7,0-9,0,  մեղրամոմ` 11,0-14,0,  կաթնափուշի սերմնայուղ` 45,0-49,0, նռան կորիզի յուղ`  7,0-9,0,  վազելին՝ մնացածը: Ընդլայնվում է դեմքի խնամքի միջոցների տեսականին, ապահովում է դրանց բարձր արդյունավետությունը:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Գագիկ Ներսիսյան (AM)
Անի Միքայելյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Արցախի Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

563

(13) Փաստաթղթի տեսակը

U

(21) Հայտի համարը

AM20190086U

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2019-07-16

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2019-11-01

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61K 9/00