ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գյուտ N3399A — Հակաբորբոքային, հակամանրէային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող միջոց

Գյուտ N3399A — Հակաբորբոքային, հակամանրէային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող միջոց՝ բացել հղումը

Գյուտը վերաբերում է հակաբորբոքային, հակամանրէային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող միջոցներին:
Միջոցը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը, զանգված.  %. մեխակի եթերայուղ` 6,5-7,5, սպերմացետ` 27,5-31,0,

օշինդր ցիտվարային եթերայուղ` 6,5-7,5, դաղձ պղպեղայինի եթերայուղ` 6,5-7,5, դափնու տերևի եթերայուղ` 6,5-7,5,

եղեսպակի եթերայուղ` 6,5-7,5, կոկոսի յուղ` մնացածը:

Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, հակամանրէային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող միջոցների տեսականին:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնադրամի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Գագիկ Ներսիսյան (AM)
Արամ Մխոյան (AM)
Լևոն Ներսիսյան (AM)
Վաչե Թոքմաջյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Արցախի Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնադրամի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

3399

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20200038

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2020-04-30

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2020-08-03

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61K 35/00, A61K 7/00, A61P 17/00, A61P 19/00