ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գյուտ — N3421A — Վերին շնչուղիների հիվանդությունների բուժման բաղադրանյութ

Գյուտ — N3421A — Վերին շնչուղիների հիվանդությունների բուժման բաղադրանյութ՝ բացել հղումը

Գյուտը վերաբերում է դեղագործությանը, մասնավորապես՝ հակաբորբոքային, վերականգնող և հակամանրէային հատկություններ ունեցող բուսական ծագման քթի կաթիլների բաղադրակազմին:
Բաղադրանյութը ներառում է անեստեզին, մեղր, ակնամոմ, թորած ջուր, էթիլային սպիրտ և բիոակտիվացրած հալվեի հյութ, բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ, բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).   անեստեզին՝ 0․5-2․0, մեղր՝ 8․0-11․0, ակնամոմ՝ 0․5-2․0, թորած ջուր՝ 18․0-21․0, էթիլ սպիրտ՝ 8․0-11․0 և բիոակտիվացրած հալվեի հյութ՝ մնացածը:
Ընդլայնվում է քթի կաթիլների տեսականին:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Գագիկ Ներսիսյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

3421

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20200079

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2020-09-07

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2020-12-16

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61K 35/00