ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հիդրոտեխնիկական կառույցների նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն

 • Հիդրոտեխնիկական կառույցների նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 • Փոքր հիրոէլեկտրակայանների նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 •  Պոմպակայանների նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 • Ջրամատակարարման և ջրահեռացման նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 • Խորքային հորերի նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն

Շենքեր և շինություններ

 • Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 • Կրթական շենքերի նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 • Բուժաառողջարանային շենքերի նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 • Մշակութային և մարզական կառույցների նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 • Տրանսպորտային կառույցների նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն
 • Մեմորիալ համալիրների նախագծում և նախագծերի փորձաքննություն

Քաղաքաշինական միջավայրի ձևավորում

 • Շենքերի ներքին և արտաքին ձևավորման նախագծերի մշակում
 • Այգեպուրակային տարածքների նախագծում
 • Ճարտարապետական փոքր ձևերի նախագծում
 • Ցուցադրական տարածքների նախագծում

Շենքերի ինժեներական համակարգեր

 • Ջեռուցման համակարգերի նախագծում
 • Օդափոխության նախագծում
 • Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում
 • Էլեկտրասնուցման և էլեկտրալուսավորման համակարգերի նախագծում
 • Կապի և հաղորդակցման համակարգերի նախագծում
 • Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգերի նախագծում
 • Գազամատակարարման համակարգերի նախագծում
 • Տեսախցիկային համակարգերի նախագծում
 • Ինժեներական արտաքին ցանցերի նախագծում

Քարտեզագրում և ինժեներական երկրաբանություն

 • Տեղանքի քարտեզահանում
 • Շինարարության ընթացքի քարտեզագրական ուղղորդում
 • Տարածքների ինժեներաերկրաբանական քարտեզագրում
 • Հորատման աշխատանքների իրականացում մեխանիկական սյունակային եղանակով և մինչև 160 մմ տրամագծով գրունտների նմուշառումով
 • Գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր հետազոտություն
 • Վտանգավոր երկրաբանական տեղաշարժերից պաշտպանական միջոցառումների նախագծում
 • Փորձագիտական ինժեներաերկրաբանական եզրակացությունների կազմում