ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ

— դոկտորական ատենախոսություններ

 

N Ազգանուն անուն հայրանուն Ատենախոսության վերնագիրը Մասնագիտ. թվանիշը Գիտական աստիճանը Պաշտպան. օրը
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը  և վկայագրի համարը
գիտ. դոկտոր
գիտ. թեկնածու

1 9 9 7

1. Փիրումյան Գևորգ Պետրոսի Օքսիդավերականգնման պրոցեսները լճերի և ջրամբարների ջուր-հատակ սահմաններում և դրանց դերը ջրի որակի ձևավորման գործում ԺԱ.00.03
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 20.05.1997թ. Բ №00168
15.09.1997
2. Վարդանյան Վահրամ Պանդուխտի Սևանա լճի ավազանի ստորերկրյա հոսքը և ջրառումը բարձր նիշերում ԺԱ.00.03
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 27.05.1997թ. Ա № 00471
15.09.1997
3. Չիլինգարյան Լևոն Անդրեասի Տարածաշրջանի ջրային ռեսուրսների կառավարման հիմնահարցը (գիտ. զեկուցում)    ԺԱ.00.03
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ   11.09.1997թ. Բ № 00187
15.01.1998

1 9 9 8

4. Ջավադյան Յուրի Լևոնի Արարատյան հարթավայրի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման գիտատեխնիկական հիմքերի կատարելագործում ԺԱ.00.03
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 19.06.1998թ. Ա № 00688
13.10.1998

1 9 9 9

5. Թորոսյան Զուրաբ Միկողոսի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սելավային հոսքի ձևավորման օրինաչափությունները ԺԱ.00.03
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 13.07.1999թ. Ա № 00881
29.10.1999
6. Մխիթարայն Ազնիվ Կառլենի Բնական և հոսքաջրերի մաքրումը կոագուլացիոն եղանակով Ե.14.07
Շրջակա միջավայրի
պաշտպանության տեխնիկական միջոցներ
Տեխ. 17.08.1999թ. Ա № 00969
02. 03.2000

2 0 0 0

7. Երիցյան Կարեն Մեժլումի Որոշ ամինաթթուների և պղնձի, երկաթի, մանգանի հետ դրանց կոմպլեքսների նկատմամբ բնական ջրի ռադիկալային ինքնամաքրման ուսումնասիրությունը ԺԱ.00.03
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 19.09.2000թ. Ա №01143
18.12.2000

2 0 0 1

8. Հովհաննիսյան Հովհաննես ՍԵրգեյի Ջրային ռեսուրսների օգտագործումը դարձելի հիդրոմեքենաներում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 17.07.2001 Ա №01370
29.10.2001
9. Գրիգորյան Արսեն Ռազմիկի Կոմպոզիցիոն նյութերից իրականացված ճնշումային խողովակների և անոթների լարվածադեֆորմացիոն վիճակները, դրանցում հոսող հեղուկների ազդեցությունից  Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 07.07.2001թ. Ա №01406
29.11.2001
10. Քալանթարյան Տիգրան Աշոտի Ջրային հոսքի ձևավորման և կառավարման առանձնահատկությունները լեռնային ռելիեֆի պայմաններում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 09.11.2001թ. Ա №01501
05.03.2002
2 0 0 2
11. Իդրիս Ահմադ Մուհամեդի Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրությունը դիստանցիոն մեթոդներով (Հայաստանի և Սիրիայի հրաբխային շրջանների օրինակով) ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 01.03.2002թ. Ա №01569
08.05.2002
12. Ալոյան Գևորգ Ասատուրի Գրունտա-ճնշումային ջրերի հիդրոդինամիկական ռեժիմների կանխատեսման մեթոդների մշակումը ջրառի դեպքում ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ.. 26.12.2002թ. Ա №01870
07.03.2003
2 0 0 3
13. Սարգսյան Վիլիկ Հովհաննեսի Լեռնային գետերի հոսքի վրա բնական և անտրոպոգեն գործոնների ազդեցության գնահատման և կանխատեսման հիդրոլոգիական հայեցակետերը ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 20.01.2003 Բ №00457
30.05.2003
14. Մարտիրոսյան Գագիկ Հմայակի Ջրամբարների և ջրանցքների շահագործման արդյունավետության բարձրացման մի քանի հարցերը Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 04.02.2003 Ա №01935
16.05.2003
 2 0 0 4
15. Գրիգորյան Վարդուհի Հրաչիկի Սևան-Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի ջրերի որակի կազմավորման հիմնախնդիրը և նրա բարելավման ուղիները ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Քիմ. 20.01.2004թ. Ա №02287
03.05.2004
16. Թոռչյան Մհեր Գրիշայի Ջրի որակի ազդեցությունը արդյունաբերական ձեռնարկություններում շրջանառու ջրամատակարարման վրա ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 06.12.2004թ. Ա №02655
18.02.2005
17. Սիմոնյան Արմինե Վարազդատի Ոռոգման ջրամատակարարման կառավարման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 27.12.2004թ. Ա №02692
05.03.2005
18. Վարդանյան Վահրամ Պանդուխտի Հայաստանի կենտրոնական հրաբխային լեռնաշխարհի հնառելիեֆը և ստորերկրյա հոսքի բաշխվածությունը ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 22.12.2004թ. Բ №00567
17.06.2005
 2 0 0 5
19. Մելքոնյան Հրանուշ Ֆելիքսի Ջրամբարների ներհոսքի կանխատեսման և ջրատնտեսական համակարգերի անվտանգ շահագործման մի քանի խնդիրներ Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 24.05.2005թ. Ա №02893
22.08.2005
20. Տոնոյան Արաքսիա Ռաֆիկի Հայաստանի Հանրապետությունում հողերի մեխանիկական եղանակով ոռոգումից ինքնահոսին անցնելու ջրատնտեսական հիմնավորումը Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 01.11.2005թ. Ա №03047
01.02.2006
21. Մարտիրոսյան Գագիկ Հմայակի Ջրատնտեսական համակարգերի կայուն զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 26.12.2005թ. Բ №00607
20.03.2006
22. Իվանյան Մարինե Սևադայի Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի ջրաքիմիական փոփոխությունները` կախված նրա ջրհավաք ավազանում տնտեսական գործունեությունից ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 22.12.2005թ. Ա №03273
24.07.2006
 2 0 0 6
23. Մելիքյան Նվեր Լիպարիտի Արտեզյան ավազանի ջրերի շահագործական պաշարների արդյունավետ օգտագործման և կառավարման մեթոդները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 15.10.2006թ. Բ №00630
01.02.2007
24. Գաբայան Ինեսսա Սարիբեկի Ոռոգման համակարգերի կառավարման կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 11.30.2006թ. Ա №03514
09.02.2007
 2 0 0 7
25. Նազարյան Ռոբերտ Արմիկի Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման և ջրհեռացման համակարգերի կայուն զարգացումն ապահովելու խնդիրները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 06.02.2007թ. Ա №03590
27.04.2007
26. Խաչատրյան Էմիլ Հարությունի Արարատյան գոգավորության արտեզյան ավազանի ջրաաղային հաշվեկշիռը ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 11.21.2007թ. Բ №00686
29.02.2008
 2 0 0 8
27. Ռաադ Ջասեմ Մոհամադ Խմելու ջրի մաքրման հիմնախնդիրները փոքր բնակավայրերում և առանձին օբյեկտներում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 20.06.2008թ. Ա №04286
06.08.2008
28. Գրիգորյան Վահագ Մկրտիչի Ջրային համակարգերի շահագործման և կառավարման մի քանի խնդիր Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 08.05.2008թ. Ա №04330
22.08.2008
29. Քոչարյան Աշոտ Արմենակի Լեռնային գետերի հունաձևավորման գործընթացների կանխագուշակումը դիմհարային կառուցվածքների առկայության դեպքում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 20.06.2008թ. Ա №04427
06.10.2008
30. Աբրահամյան Կարեն Գոգայի Ատոմային լուսաչափման մեթոդի նոր հնարավորությունների կիրառումը ջրաքիմիական հետազոտություններում ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Քիմ. 29.10.2008թ. Ա №04487
20.01.2009
 2 0 0 9
31. Նարիմանյան Վոլոդիա Գեորգիի Ջրատնտեսական հաշվեկշռի մոդելավորումը ջրային ռեսուրսների գետավազանային կառավարման արդիականացման խնդրում ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 14.01.2009թ. Ա №04590
27.03.2009
32. Ավետիսյան Անի Արայի Արփա, Ազատ և Վեդի գետերի ջրերի որակի և ռադիկալային ինքնամաքրման ընդունակության գնահատումը ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Քիմ. 30.01.2009թ. Ա №04591
27.03.2009
33. Մովսիսյան Աննա Աշոտի Հայաստանի Հանրապետության անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների և համակարգերի կառավարման հիմնախնդիրները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 25.02.2009թ. Ա №04631
30.04.2009
34. Երոյան Ելիզավետա Պողոսի Ջրամբարների լանջերի, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնատակերի և կոնստրուկցիաների ամրացումը քիմիական արդյունաբերության թափոնների օգնությամբ Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 04.03.2009թ. Ա №04652
18.05.2009
35. Բալջյան Պարգև Հովհաննեսի Հակասելավային կառուցվածքների հաշվարկային մեթոդների մշակումը և շահագործման հիմնական խնդիրները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 18.03.2009 Բ №00752
08.07.2009
36. Ազիզյանի Լևոն Վանոյի Հայաստանի Հանրապետության գետերի ջրային ռեժիմի փուլերի հետազոտում և կանխատեսման մեթոդների մշակում ԻԴ.00.21
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 17.06.2009թ. Ա №04837
18.08.2009
37. Սարուխանյան Լիլիա Ռաֆայելի Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներում բետոնների երկարակեցության ապահովումը օգտագործվող լցանյութերի ընտրությամբ Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 09.09.2009թ. Ա №04989
25.12.2009
38. Մարգարյան Լիաննա Արմենի Մեծամոր և Հրազդան գետերի ջրի որակի համալիր գնահատում ինդեքսային մեթոդներով ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Քիմ. 22.10.2009թ. Ա №05059
19.02.2010
39. Շահնազարյան Գայանե Անդրանիկի Կուրի ավազանի ՀՀ գետերի ջրաքիմիական հետազոտություն և ջրի որակի համալիր գնահատում ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Քիմ. 01.12.2009թ. Ա №05060
19.02.2010
 2 0 1 0
40. Աբովյան Արամ Աշոտի Պետական ջրային կադստրի ինստիտուտի ներդրմամբ ջրատնտեսական համակարգերի կառավարում արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 27.01.2010թ. Ա №05150
26.04.2010
41. Մարկոսյան Մհեր Վարդգեսի Ջրատնտեսական համակարգերի շահագործման կառավարման ավտոմատացման հիմնախնդիրները Ե.23.05 Տեխ.   03.02.2010թ. Բ №00798
18.06.2010
42. Մկրտչյան Վահրամ Մհերի Կեղտաջրերի աերացման և նախնական մաքրման իրականացումը ջրահեռացման ցանցերում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 16.07.2010թ. Ա №05417
12.10.2010
43. Մկրտումյան Մհեր Միշայի ՀՀ ջրատնտեսական համակարգերի կառավարման կատարելագործման ուղիները Ե.23.05 Տեխ. 15.07.2010
(12.07.2010)թ.
Բ №00812
09.11.2010
44. Ալոյան Նաիրա Գրիգորի Շատրվանող հորատանցքերի օպտիմալ բնութագրերի որոշման և ջրառի կառավարման մեթոդների մշակում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 17.11.2010թ. Ա №05527
07.02.2011
45. Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի Ջրային էներգիայի օգտագործման և խողովակաշարերի պաշտպանության հիմնախնդիրները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 09.11.2010թ. Բ №00828
14.03.2011
46. Վարդանյան Լևոն Ռաֆիկի Հայաստանի Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական ապահովվածության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 28.12.2010թ. Ա №05626
20.04.2011
 2 0 1 1
47. Դեղոյան Կարինե Ազատի Ջրատնտեսական համակարգերի մոդելավորումը կլիմայական տարրերի փոփոխության պայմաններում (Ախուրյանի գետավազանի օրինակով) ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ 21.04.2011թ. Ա №05689
01.07.2011թ.
48. Սիմոնյան Արմինե Վարազդատի Հայաստանի Հանրապետության ջրատնտեսական համակարգերի կառավարման բնապահպանական հիմնախնդիրները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 02.08.2011 Բ №00859
10.11.2011թ.
49. Եդոյան Տաթևիկ Վարդգեսի Գյուղատնտեսական նպատակներով կեղտաջրերի օգտագործման մի քանի խնդիր Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 23.12.2011թ. Ա №06034
21.03.2012թ.
50. Անդրիասյան Էլինա Վահանի Արտակարգ իրավիճակների հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հուսալի շահագործման մի քանի խնդիր Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 19.12.2011թ. Ա №06033
21.03.2012թ.
 2 0 1 2
51. Վերանյան Գևորգ Գագիկի Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների ամրության ու կայունության գնահատում և դրանց անվտանգ շահագործման ապահովման մի քանի խնդիրներ Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 16.04.2012թ. Ա N 06121
01.06.2012թ.
52. Քելեջյան Հովհաննես Գևորգի Լեռնային գետերի դիմհարային կառուցվածքների հիդրավլիկական հաշվարկի արդիական եղանակների մշակում և շահագործման արդյունավետության ապահովման ուղիները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 23.04.2012թ. Ա N 06122
01.06.2012թ.
53. Առաքելյան Ալեքսանդր Անդրանիկի Հայաստանի ջրաբանական բնութագրիչների երկրատեղեկատվական մոդելավորման մի քանի խնդիր ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 15.06.2012թ. Ա N 06212
30.07.2012թ.
54. Մալեքի Հոմեյրա Մահմուդ Գետի մակընթացային դելտայում ջրի հանքայնության որոշումը դիսպերսիոն մեթոդով ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 29.08.2012թ. Ա N 06390
22.11.2012թ.
 2 0 1 3
55. Սեդրակյան Սեդրակ Միսակի Ստեփանակերտ քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի կատարելագործումը և շահագործման առանձնահատկությունները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 24.12.2012թ. Ա №06485
22.03.2013թ.
56. Մկրտչյան Արևիկ Ռաֆայելի Լճերում և ջրամբարներում բնապահպանական միջոցառումների ինժեներական ապահովման մի քանի խնդիր Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 26.12.2012թ. Ա №06528
25.04.2013թ.
 2 0 1 3
57. Ամազարյան Աիդա Նարիմանի Հայաստանի Հանրապետության գետերի կոշտ հոսքի տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Աշխ. 01.02.2013թ. Ա №06556
22.05.2013թ.
58. Սեյեդ Ալիասղար Հաշեմի Իրանի չոր և կիսաչոր շրջաններում ջրային պաժարների ապահովման ստորգետնյա ամբարտակների կիրառման գնահատումը Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 13.02.2013թ. Ա №06553
22.05.2013թ.
59. Մանսուր Ղոդրաթի Իրանի չոր և կիսաչոր շրջաններում ջրային պաժարների ապահովման ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 15.02.2013թ. Ա №06555
22.05.2013թ.
60. Մարտիրոսյան Վազգեն Վանուշի Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների դեֆորմացիաների և տեղանքի տեղաշարվերի որոշման առանձնահատկությունները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 22.02.2013թ. Ա №06554
22.05.2013թ.
61. Մարտիրոսյան Անգին Վիկտորի Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների ամրության և կայունության գնահատումը համասեռ և անհամասեռ հիմնատակերի պայմաններում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 19.04.2013թ. Ա №06704
12.07.2013թ.
62. Հովհաննիսյան Գոռ Սամվելի Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ուղիները լեռնային ռելիեֆի պայմաններում Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 27.05.2013թ. Ա №066604
03.07.2013թ.
63. Խիզանցյան Կարինա Մարտիրոսի Բնական և հոսքաջրերի մաքրումը էլեկտրաօքսիդացման և էլեկտրակոագուլացման մեթոդներով ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 12.09.2013թ. Ա №06932
25.11.2013թ.
64. Հարությունյան Արայիկ Վլադիմիրի Սարսանգի ջրամբարի տեխնիկական վիճակի համալիր ուսումնասիրություննեեր և անվտանգ շահագործման միջոցառումների մշակումներ Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 29.11.2013թ. Ա №07039
11.02.2014թ
65. Թութունջյան Աննա Աբրահամի ՀՀ հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի որոշ ստորերկյա և մակերեվութային ջրերի որակի հետազոտությունը ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 18.12.2013թ. Ա №07108
10.03.2014թ.
66. Կարապետյան Վարդան Երվանդի ՀՀ ուրբանիզացված տարածքների հիդրոլոգիական ասպեկտները ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 20.12.2013թ. Ա №07129
24.03.2014թ.
67. Հակոբյան Պարույր Հակոբի Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական համակարգի խահագործման առանձնահատկությունները և բարելաոման ուղիները Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 27.12.2013թ. Ա №07128
24.03.2014թ
 2 0 1 4
68. ԼԵՎՈՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎՐԱ Ե.23.05 Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 26.05.2014թ. Ա №07287
24.07.2014թ
69. ՏԻԳՐԱՆ ԱՐԵՍՏԱԿԻ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ ՄԱԾՈՒՑԻԿ ՀԵՂՈՒԿԻ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ Ե.23.05 Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 17.06.2014թ. 11.09.2014թ.
Ա №07382
70. ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻՔԻ ԴԱՇՏՈՅԱՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) Ե.23.05 Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 18.06.2014թ. 29.09.2014թ.
Ա №07403
71. ՄԱՐԻՆԵ ԱՇՈՏԻ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՈՎ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ ՆՈՐ ԿԼԱՆԻՉՆԵՐՈՎ ԻԴ.04.02 ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 17.07.2014թ. 28.10.2014թ.
Ա №07462
72. ՄԱՆՅԱ ՀՐԱՉԻԿԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՐԱԶԴԱՆ ԵՎ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԻՆՔՆԱՄԱՔՐՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻԴ.04.02 ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 16.06.2014թ. 25.11.2014թ.
Ա №07485
73. ՏԱԹԵՎԻԿ ՀԵՆՐԻԿԻ ԴԵՐՁՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԻԴ.04.02 ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 30.06.2014թ. 25.11.2014թ.
Ա №07484
74. ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ ՆԱԻՐԱ ԽԱՉԻԿԻ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՐՆԵՐԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ Ե.23.05 Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 22.12.2014թ. 07.14.2015թ.
Ա №07705
 2 0 1 5
75. ԹՈՔՄԱՋՅԱՆ ՎԱՉԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ԾԱՎԱԼԻ ՄԵԾԱՑՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՌ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ Ե.23.05 Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 31.08.2015թ. 11.01.2016թ.
Բ №01041
76. ԱՆԴՐԻԱՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ Ե.23.05 Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 11.12.2015թ. 26.02.2016թ.
Ա №08151
 2 0 1 6
77. ԱԼՈՅԱՆ ՆԻՆԱ ԻՍԱՅԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻԴ.04.02 ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 08.02.2016թ. 11.05.2016թ.
Ա №08222
78. ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՌԱԶՄԻԿԻ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԼԱՐՎԱԾԱ-ԴԵՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ Ե.23.05 Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 21.06.2016թ. 19.09.2016թ.
Բ №01061
79. ՄԻՍԱԿՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ ԷԴՎԱՐԴԻ Գարնանային վարարումների հոսքի կանխատեսման մեթոդիկայի մշակումը լեռնային երկրների համար (ՀՀ տարածքի գետերի օրինակով) ԻԴ.04.02 ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 25.07.2016թ. 19.10.2016թ.
Ա №08479
80. ՄԱՐԱԲՅԱՆ ՇՈՂԻԿ ԼԵՎՈՆԻ Ջրային միջավայրում որոշ վնասակար ծանր մետաղների շրջապտույտի հետազոտություն ԻԴ.04.02 ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 05.11.2016թ. 25.01.2017.
Ա N 08539
81. Գևորգյան Քնարիկ Վաշիգդոնի

 

Ջրային միջավայրում որոշ վնասակար ծանր մետաղների շրջապտույտի հետազոտություն ԻԴ.04.02 ԻԴ.04.02
Ցամաքի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
Տեխ. 07.03..2019թ. 19.06.2019թ.
Ա № 09249
82. Հայրապետյան Վրեժ Գագիկի Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը
Ե.23.05
Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 31.05..2019թ. 10.07.2019թ.
Ա №09255
83. Բալջյան Վահագն Պարգևի Հունաձևափոխությունների տեսության մշակկում և կիրառում հիդրոտեխնիկական կկառուցվածքների հաշվարկներում
Ե.23.05
Ե.23.05
Ջրատնտեսական համակարգեր
և դրանց շահագործումը
Տեխ. 11.10..2019թ. 14.01.2020թ.
Ա №09407